Устав

УСТАВ

на “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСОРИТЕ ОТ СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ” /АПСС/

ASSOCIATION PROFESSORS OF SLAVONIC COUNTRIES /APSC/

Приет на 03.09.2012 г

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Чл. 1. (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е

“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСОРИТЕ ОТ СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ” /АПСС/ на кирилица и на латиница

ASSOCIATION PROFESSORS OF SLAVONIC COUNTRIES /APSC/

(2) Наименованието на клон на сдружението се образува, като към наименованието по алинея 1 се включи добавката „Клон” и населеното място, където се намира седалището на клона.

Седалище и адрес

Чл.2.(1) Седалището на сдружението е Република България, гр. София, ПК 1504,

община „Средец”, СУ”Св. Климент Охридски”, факултет Педагогика

(2) Адресът на сдружението е: София 1504, бул. „Цар Освободител”15, СУ”Св. Климент Охридски”, Факултет Педагогика.

Вид на дейността

Чл.3. (1) АПСС ще извършва дейност в частна полза.

(2) Предметът на дейност на Асоциацията е отстояване и развитие на славянските традиции в областта на науката и висшето образование; съхраняване и обогатяване на културно-историческото наследство на славянските народи; организиране на съвместни научни научно-приложни изследвания; организиране и провеждане на съвместни форуми; разработване на модели за подготовка и реализация на млади специалисти в славянските страни.

(3) Асоциацията ще извършва и разрешена от Закона стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност по алинея (2).

Цели на Асоциацията

Чл.4 . Целта на Асоциацията е съхраняване, непрекъснато обогатяване и популяризиране на славянските традиции в областта на науката и висшето образование в условията на съвременните социални реалности.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.5. АПСС ще постига своите цели като:

· организира международни научни форуми и изследвания в областта на образованието и науката;

· провежда мероприятия, свързани с обсъждането и обогатяването на тенденциите за развитието на славянските традиции и тяхното съхраняване и развитие;

· организира издаването и популяризирането на съвместни списания, сборници, монографии, енциклопедии, речници и друга литература, която обслужва предмета на Асоциацията.

Срок

Чл. 6. Асоциацията се учредява без срок за неограничен период от време.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членове на сдружението

Чл.7. (1) Членове на АПСС могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.

(2) Членството в сдружението е доброволно.

(3) Членовете на сдружението се вписват в книга, в която се отразяват техните имена и адреси, дата на възникване и прекратявате на членството, основанията за прекратяване, вида и размера на вноските и тяхното изплащане. Книгата се води от Секретаря на асоциацията.

Приемане на нови членове

Чл. 8. Нови членове се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба на кандидата. Молбата се подава до Председателя на Асоциацията, който я докладва на първото Общо събрание, което утвърждава приема им.

Права на членовете на Асоциацията

Чл. 9. Всеки член на АПСС има следните права:

1. да участва в управлението на Асоциацията;

2. да избира и бъде избиран в управителния орган на Асоциацията;

3. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

Задължения на членовете на Асоциацията

Чл.10. Всеки член на Асоциацията е длъжен :

1.да е запознат с Устава и да о спазва;

2.да прави предвидените в устава членски вноски;

3.да не извършва действия, които биха засегнали доброто име на Асоциацията.

Отговорност

**Чл.11.(1_)_** Членовете не носят лична отговорност за задълженията на сдружението.

(2) За задълженията на Асоциацията членовете отговарят в рамките на извършените от тях действия.

Прекратяване на членството

Чл.12(1) Членството се прекратява:

1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице или с прекратяването на юридическото лице;

2. с прекратяването на сдружението;

3. с едностранно волеизявление до Асоциацията;

4. с изключване на член на сдружението.

(2) Изключването на член на сдружението се извършва от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Членството отпада поради невнасяне на установените имуществени вноски и при системно(три и повече пъти) неучастие в дейността на Асоциацията.

ІІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на сдружението

Чл. 13. Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.

Състав на Общото събрание

Чл.14. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията.

(2) член на асоциацията може да бъде представляван от пълномощник.

(3) В Общото събрание юридическите лица – членове на Асоциацията се представляват от лицата, които имат това право, или от пълномощници с изрично пълномощно.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава Председателя на Асоциацията и Управителен съвет;

4. приема нови членове и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;

9. приема бюджета на Асоциацията и годишния финансов отчет, изготвен от Председателя;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на другите имуществени вноски от членовете;

11. отменя решенията на Председателя или Управителния съвет, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за Председателя, за Управителния съвет и за всички членове на сдружението.

(3) По решение на Общото събрание функциите на Управителния съвет се изпълняват от Председателя на Асоциацията, съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Свикване на Общото събрание

Чл.16. (1) Общото събрание се свиква от Председателя по негова инициатива, от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Председателят в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл. 17. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Провеждане на Общото събрание

Чл.18.(1) Присъстващите избират председател на Общото събрание и секретар.

(2) На заседанието на общото събрание секретарят изготвя списък на присъстващите, който се подписва от избрания в момента председател и секретар. Членовете на сдружението и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис в списъка.

Гласуване

Чл.19. (1) Всеки член на сдружението има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по сребърна линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

Чл. 20. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, ако в настоящия устав не е предвидено друго.

(2) Решенията по чл.15 ал. 1, 7, 10 се вземат с мнозинство от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Протоколиране на заседанията на Общото събрание

Чл. 21. (1) На заседанието на Общото събрание секретарят води протокол, в който се отразява датата, часът и мястото на неговото провеждане, имената на председателя и секретар, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря.

(3) Към протокола се прилагат списъка на присъстващите по чл.18, ал.2 от устава и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите се подвързват в специална книга, за воденето на която отговаря Председателят на Асоциацията.

Състав на управителния съвет

Чл.22. (1) Управителният съвет се състои от Председател и 7 членове от Асоциацията.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 години (като могат да бъдат преизбирани без ограничения).

(3) Не могат да бъдат членове на Управителния съвет лица, които :

1. са поставени под запрещение;

2. са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;

3. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.

(4) Членовете на управителния съвет носят отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението. Освобождаването от отговорност на членовете на управителния съвет се извършва по решение на общото събрание.

Правомощия на управителния съвет

Чл.23. Управителният съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

6. Изготвя годишен финансов отчет за дейността на Асоциацията;

7. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно настоящия Устав, не спадат в правомощията на Общото събрание.

8. Изпълнява правомощията, възложени от Общото събрание на основание чл.15 ал. 2 от Устава.

Заседания на управителния съвет, кворум, вземане на решения, протоколиране на заседанията

Чл. 24.(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове на управителния съвет.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство( ½) от присъстващите.

(6) Единодушно от членовете на управителния съвет се вземат следните решения:

1. за разпореждане с имуществото на асоциацията;

2. за действията при ликвидацията на сдружението.

(7) За заседанията на управителния съвет се води протокол, който съдържа датата и мястото на провеждане на заседанието, присъстващите, направените предложения по същество, взетите решения и направените възражения. Протоколът се подписва от присъстващите.

(8) Протоколите се подвързват в специална книга, за воденето на която отговаря председателят на Асоциацията.

Председателят на Асоциацията

Чл.25. (1) Председателят на АПСС представлява и ръководи дейността на сдружението съгласно предоставените му пълномощия от Общото събрание.

(2) Председателят се избира и освобождава от Общото събрание на Асоциацията за срок от пет години, като може да бъде преизбиран без ограничения.

ІV. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Имущество на сдружението

Чл. 26. Имуществото се състои от правото на собственост и други вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книжа и други права и задължения.

Източници на средства

Чл. 27. Източници на средства на сдружението са:

1. имуществени вноски на членовете;

2. доходи от дейността;

3. дарения;

4. заеми;

5. други постъпления.

Имуществени вноски на членовете

Чл.28. (1) Членовете на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 5 евро –встъпителен и 15 евро – годишен или тяхната левова равностойност.

(2) По решение на Общото събрание членовете са длъжни да направят целеви вноски за постигането на определена цел. Размерът на целевата вноска, целта за която тя се прави, и сроковете за внасяне се определят с решение на Общото събрание.

(3) За покриване на загуби на Асоциацията по решение на Общото събрание членовете са длъжни да направят допълнителни вноски. Размерът на допълнителните вноски и сроковете за внасянето им се определят с решение на Общото събрание.

(4) Членовете могат да предоставят вещи под наем или парични средства в заем на сдружението. Възнагражденията, дължими по договорите, се определят с решение на Общото събрание.

Извършване на стопанска дейност

Чл. 29. (1) Асоциацията ще извършва следните стопански дейности, свързани с предмета на основната й дейност: издава и популяризира списания, сборници, монографии, енциклопедии, речници и друга литература.

(2) Асоциацията не разпределя печалба. Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на предвидените в настоящия Устав цели на сдружението, за организиране и провеждане на международни научни форуми, за издаване на съвместни публикации, за стимулиране на млади преподаватели и учени от съответните страни.

(3) Извършването на стопанска дейност се подчинява на правилата, определени със законите, които регулират съответния вид стопанска дейност.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Преобразуване на Асоциацията

Чл. 30. (1) По решение на Общото събрание АПСС може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива и разделя.

(2) След отделяне или разделяне възникналите правни субекти отговарят солидарно за задълженията на сдружението, възникнало до преобразуването им.

(3) При вливане или сливане членовете на сдружението стават автоматично членове на новото юридическо лице с нестопанска цел.

(4) При разделяне членовете на сдружението избират в кое от новообразуваните юридически лица с нестопанска цел да членуват. Изборът трябва да бъде заявен най-късно в тримесечен срок от вземане на решението за разделяне.

Основания за прекратяване на Асоциацията

Чл. 31. АПСС се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на окръжен съд по седалището на сдружението;

Прекратяване с решение на съда

Чл. 32. (1) Сдружението може да бъде прекратено с решение на окръжния съд по седалището си, когато:

1. не е учредено по законния ред;

2. извършва дейност, която противоречи на закона, на обществения ред или на добрите нрави;

3. е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението по ал. 1 може да бъде поставено по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

(3) По своя преценка съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

Ликвидация, ликвидатор

Чл. 33.(1) При прекратяване на АПСС се извършва ликвидация.

(2) Ликвидатор на сдружението е Управителният съвет.

(3) При прекратяване с решение на окръжния съд, ликвидаторът се определя от съда.

Имущество след ликвидация

Чл. 34 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по равно между учредителите при спазване на правилата по чл. 15 ЗЮЛНЦ.

(2) Лицата по ал.1, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и правилата на действащото законодателство.