ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2019г.

Изтегли

ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИИ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ“

2-6 септември 2019г.- Творчески дом на СУ»Св.Кл.Охридски», г. Китен, Р.България

Уважаеми колеги,

Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) съвместно със: Софийски Университет «Св. Кл. Охридски» - Факултет по педагогика, Департамент по информация и усъвършенстване на учителите и Департамент по спорт; Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» - Педагогически факултет и Университетски център за кариерно развитие, Шуменски университет ”Константин Преславски”, секция „Педагогика и Психология” при СУБ и Центърът по проблемите на психолого-педагогическата наука и образование в славянските страни при Тулския Държавен Педагогически Университет „Лев Николаевич Толстой“ организират международна научно-практическа конференция на тема:

„ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИИ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ“

ПРОГРАМEН КОМИТЕТ на конференцията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ д.п.н., проф. Емилия М.Рангелова – Председател на АПСС , София, Република България;

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ КОМИТЕТ:

д.п.н., проф. Анатолий П. Сманцер, Заслужил деятел на науката в Република Беларус - член на УС на АПСС, г. Минск, Република Беларус ;

д.пс.н. , проф.Лариса М.Митина - член на УС на АПСС, ФГБНУ «Психологический институт» РАО, г. Москва, Русия.

д.п.н., проф. Инна Л.Федотенко- член на УС на АПСС , Директор на Центъра по проблемите на психолого-педагогическата наука и образование в славянските страни при ТГПУ „Л.Н.Толстой“ , г. Тула, Русия;

д.п.н., проф. Дора С. Левтерова - член на УС на АПСС , ПУ“П.Хилендарски“, г. Пловдив, Република България ;

д.п.н., проф. Лидия В.Кондрашова- член на УС на АПСС , г. Черкасы, Украина ;

д-р хаб., проф. Тамара Захарук- член на УС на АПСС , Ректор на Природо—Хуманитарния университет в г. Сиедълце, Полша ;

Д.п.н., проф. Татьяна Н. Гнитецкая – член на АПСС, Дальневосточный федеральный университет , г.Владивосток, Россия ;

д-р по философия, доц. Адриана Виегерова - член на УС на АПСС , Словакия ;

д-р, доц. Юри Прокоп – г. Прага, Карлови университет,Чешка Република ;

д.и.н.,проф. Георги Колев- Ректор на ШУ”Константин Преславски” , г. Шумен, Република България ;

д.п.н., проф.Сийка Костова- Чавдарова- зам. декан на Факултет по педагогика в СУ “Св.Климент Охридски“, г. София, Република България ;

д.п.н., проф. Румяна Танкова – Декан на Педагогическия факултет в ПУ”Паисий

Хилендарски“ , г. Пловдив, Република България;

д-р, проф. Росица Пенкова –Директор на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при СУ ”Св.Климент Охридски” , г. София, Република България;

д.пс.н., проф.Любомир Георгиев –Председател на секция „Педагогика и психология“ при СУБ , г. София, Република България.

д-р, доц. Боряна Туманова – Директор на Департамент по спорт при СУ”Св.Климент Охридски” , г. София, Република България.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

д.п.н., проф. Емилия Рангелова- председател; членове: д.п.н, проф. Веска Шивачева; проф., дпн Дора Левтерова; д-р, проф.. Георги Петров; д.п.н., доц. Жана Атанасова; д-р, доц. Йорданка Факирска; д-р, доц. Елена Арнаудова; д-р, доц. Дора Щерева; д-р, доц. Елена Желева; доц. кпн Людмила Азарова; д-р, доц. Милена Палий; д-р, доц.Владислав Господинов; д-р Милка Маринова; д-р, гл. ас. Петър Петров.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДИСКУСИИТЕ:

  • ТЕОРИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СЪС СТУДЕНТИТЕ;

  • РИСКОВЕ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО;

  • ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ;

  • ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПРЕПОДАВАТЕЛ- СТУДЕНТ В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ;

  • ПОЛИСУБЕКТНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В ЗА ТЯХНОТО ЛИЧНОСТНО- ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИИ;

  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО;

  • ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА В ИНКЛУЗИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА;

  • ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗИ ВЪЗГЛЕДИ;

  • ПРОБЛЕМИ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБРАЗОВАНИЕ. li

ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Конференцията се провежда от 2 до 6 септември 2019г. в Творческия дом на Софийския университет ”Св.Кл.Охридски” г. Китен - Република България.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ на конференцията: български език, английски език, руски език.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА СТАТИИТЕ:

Статиите да са в обем до 7 печатни страници с резюме на английски език, ако статията е на български или руски език. Ако статиите са на английски език, се прави задължително резюме на английски и на български или руски език. Резюмето е в обем до 100 думи - с предлозите. То трябва да отразява основното съдържание и резултатите от изследването.

Под резюмето се изписват ключовите думи на български/руски и английски език.

Статията включва следните компоненти: уводна част/актуалност на проблема/, основна част/постановка на проблемите , описание на задачите, изложение на резултатите от изследването/; заключителна част:/ предложения, изводи/; списък на използваната литература – изписват се само цитираните източници. Те се номерират по реда на посочването в текста на статията.

Препоръчва се да не се използват абревиатури и съкращения.

Статиите се набират в редактор MS Word 2003/2007 със шрифт Times New Roman, размер 14 през интервал single. На първата страница на статията, в средата - най-горе, се изписва с Bold темата, без да се поставя точка. През един ред в дясно се изписва името на автора и фамилията, научната степен и научното звание; град, държава. Ако има съавтори, те се изписват със запетая, без да се използват точки накрая.

Параметри на страниците: полето от ляво - 3 см., отгоре – 2 см.,отдясно – 1.5см. Текстът се изписва без пренасяне.Страниците не се номерират.

Позоваването и цитирането се оформя по следния начин: в квадратни скоби се посочва името, презимето и фамилията на автора на публикацията, годината на издаването (например: [Ангелов, И.Н., 2005]).

В програмата се предвиждат и постерни презентации. Те ще се включат в сборника, ако бъдат представени в текст.

Заявката за участие и текстът на статията се изпращат в два отделни файла едновременно. Файлът със заявката се изписва така: „Фамилия – заявка, град, държава”, например “Angelova – zayavka,Sofia,Bulgaria”. Файлът с текста на статията се изписва така: „Фамилия- статия, град, държава”, например “Angelova – statiya Sofia,Bulgaria_”._

Файлът с електронната версия на статията и заявката под форма на doc . се изпращат на електронния адрес на конференцията: erangelova2012@gmail .com до 15 юни 2019 г .

Участниците получават индивидуална покана до 15-и юли 2019г.

Организационният комитет и редакционната колегия си запазват правотода не включват в сборника статии/ научни съобщения,които не са свързани с темата и не отговарят на посочените изисквания.

Материалите, които са включени в програмата на научната конференция, ще бъдат публикувани в сборник до нейното начало. Сборникът с материали не се изпраща по пощата.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Разходите, свързани с пътуването, нощуването и храната, се поемат от организацията, която командирова участниците в конференцията.

Сумата за една нощ в хотела в стая с две легла е 15 лв. или 10 евро, а едно легло в самостоятелна стая - 30 лв./15 евро. В частни квартири сумите за едно легло в стая с две легла са 10 лв./5 евро без климатик и 12 лв./6 евро с климатик в стая с две легла и съответно 20 лв./10 евро или 24 лв./12 евро за самостоятелна стая.

Такса та за правоучастие е 75 лв. или 40 евро . Таксата правоучастие застуденти е 35 лева или 20 евро. Тя се изпраща по пощата на следната банкова сметка:

В лев ове / БНБ – ЦУ, пл. «Александър І»№1, София-1000; IBAN - BG 68 BNBG 96613100174401; BIC- BNBGBGSD; Получатель: НИС при СУ”Св.Кл.Охридски” - Китен-2019- АПСС.

В евро : Bulgarian National Bank,1000-Sofia, Bulgaria, Str.“Alexander І” №1; BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01;NIS - Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Китен-2019-APSC.

Таксата за правоучастие се използва само за издаване на сборника.

Телефони за връзка : + 3592)870-62-92; +359 886 60 19 40

Факс: ( + 359 2) 946 02 55

ЗАЯВКА

За участие в международната научна конференция –Китен 2 - 6септември 2019г. на тема:

„ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИ И , ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ “

Фамилия

Име

Презиме

Място на работа

Длъжност

Науча степен

Научно звание

Пощенски адрес (с индекс)

E-mail

Телефон- работен - личен

Тема на съобщението

Тематично направление

Форма на участие (лично участие / задочно участие)

Потребност от хотел (1-2 местна стая)

Потребност от частна квартира (1-2 местна стая)

Време на престоя