ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016г.

„ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТА

2-6 септември 2016г.- Творчески дом на СУ»Св.Кл.Охридски», г. Китен, Р.България

          Уважаеми колеги,

Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) съвместно със: Софийски университет «Св. Кл. Охридски» - Факултет по педагогика, Департамент по информация и   усъвършенстване на учителите и Департамент по спорт; Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» - Педагогически факултет и Университетски център за кариерно развитие, Шуменски университет ”Константин Преславски” и секция „Педагогика и Психология” при СУБ  организират международна научно-практическа конференция на тема:

„ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТА“

ПРОГРАМEН КОМИТЕТ на конференцията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ д.п.н., проф. Емилия М.Рангелова – Председател на АПСС

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ КОМИТЕТ:

Академик, д.п.н., проф.  Анатолий П. Сманцер- член на УС на АПСС(г. Минск, Р.Беларус)

д.пс.н. , проф.Лариса М.Митина -__член на УС на АПСС , г. Москва, Русия)

д.п.н., проф. Инна Л.Федотенко- член на УС на АПСС , г. Тула, Русия)

д.п.н., проф. Дора С. Левтерова- член на УС  на АПСС , г. Пловдив, Р.България)

д.п.н., проф. Лидия В.Кондрашова- член на УС на АПСС , г. Черкасы,Украина)

д-р хаб.проф. Тамара Захарук- член на УС на АПСС , г. Седльце, Полша)

д-р, доц. Адриана Виегерова - член на УС на  АПСС , Словакия)

д-р, доц. Юри Прокоп – г. Прага, Чешка Република

д.и.н.,проф. Георги Колев- Ректор на ШУ”Константин   Преславски”

д.п.н., проф.Сийка Костова- Чавдарова- зам. декан на Факултет по педагогика в СУ“Св.Кл.Охридски“

д-р, проф. Росица Пенкова –Директор на Департамент за информация и  усъвършенстване на учителите при СУ”Св.Кл.Охридски”

д-р, проф. Анжелина Янева – Директор на Департамент по спорт при СУ”Св.Кл.Охридски”

д.п.н., проф. Румяна Танкова – Декан на Педагогическия факултет в ПУ”Паисий

Хилендарски“

д.п.н., проф.Любомир Георгиев –Председател на секция „Педагогика и психология“  при СУБ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

д.п.н., проф. Емилия Рангелова- председател; членове: д.п.н, проф. Веска Шивачева, проф., дпн Дора Левтерова д-р, доц. Георги Петров, д-р, доц. Йорданка Факирска, д-р, доц. Елена Арнаудова, д-р, доц. Дора Щерева, д-р, доц. Елена Желева, д-р, доц. Милена Палий, д-р, доц.Владислав Господинов, д-р Милка Маринова, д-р, ас. Петър Петров.

Основните ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ, по които ще се проведат дискусиите:

  • Теоретико-методологически проблеми на подготовката на бъдещия специалист в университета;

  • Теория и практика на подготовката на специалиста-педагог в университета;

  • Съдържание и технологии за психолого-педагогическа подготовка на специалиста в университета;

  • Социално-психическият климат в университета- условие и фактор за формиране на бъдещия професионалист;

  • Преподавателят в съвременния университет;

  • Психолого-педагогически основи на подготовката на бъдещите учители за работа в инклузивна образователна среда.

ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Конференцията се провежда от 2 до 6 септември 2016г. в Творческия дом на Софийския университет ”Св.Кл.Охридски” г. Китен - Република България.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ на конференцията: български език, английски език, руски език.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА СТАТИИТЕ:

Статиите  да са в обем до 7 печатни страници с резюме на английски език, ако статията е  на български или руски език. Ако статиите  са на английски език, се прави задължително резюме на български и руски език. Резюмето е в обем до 100 думи  - с предлозите. То трябва да отразява основното съдържание  и резултатите от изследването.

Под резюмето се изписват ключовите думи на български/руски и английски език.

Статията включва следните компоненти: уводна част/актуалност на проблема/, основна част/постановка на проблемите , описание на задачите, изложение на резултатите от изследването/; заключителна част:/ предложения, изводи/; списък на използваната литература – изписват се само цитираните източници. Те се номерират по реда на посочването в текста на статията.

 Препоръчва се да не се използват абревиатури и съкращения.

Статиите се набират в редактор MS Word 2003/2007 със шрифт Times New Roman, размер 14 през интервал single. На първата страница на статията, в средата - най-горе, се изписва с Bold темата, без да се поставя точка. През един ред в дясно се изписва  името на автора и фамилията, научната степен и научното звание; град, държава. Ако има съавтори, те се изписват със запетая, без да се използват точки накрая.

Параметри на страниците: полето от ляво - 3 см., отгоре – 2 см.,отдясно – 1.5см. Текстът се изписва без пренасяне.Страниците не се номерират.

    Позоваването и цитирането се оформя по следния начин: в квадратни скоби се посочва името, презимето и фамилията на автора на публикацията, годината на издаването (например: [Ангелов, И.Н., 2005]).

В програмата се предвиждат и постерни презентации. Те ще се включат в сборника, ако бъдат представени в текст.

Заявката за участие и текстът на статията се изпращат в два отделни файла едновременно. Файлът със заявката се изписва така: „Фамилия – заявка, град, държава”, например “Angelova – zayavka,Sofia,Bulgaria”. Файлът с текста на статията се изписва така: „Фамилия- статия, град, държава”, например “Angelova – statiya Sofia,Bulgaria_”._

Файлът с електронната версия на статията и заявката под  форма на doc. се изпращат на електронния адрес на конференцията: [email protected] или [email protected] до 10 юни 2016г.

            Организационният комитет и редакционната колегия си запазват правото да не включват в сборника статии/ научни  съобщения, които не са свързани с темата и не отговарят на посочените изисквания.

Материалите, които са включени в програмата на научната конференция, ще бъдат публикувани в сборник до нейното начало. Сборникът с материали не се изпраща по пощата.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

 Разходите, свързани с пътуването, нощуването и храната, се поемат от организацията, която командирова участниците в конференцията.

 Сумата за една нощ в хотела в стая с две легла е 15 лв. или  8 евро, а едно легло в самостоятелна стая - 30 лв./15 евро. В частни квартири сумите за едно легло в стая с две легла са 10 лв./5 евро без климатик и 12 лв./6 евро с климатик в стая с две легла и съответно 20 лв./10 евро или 24 лв./12 евро за самостоятелна стая.

ТАКСАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ е в размер на 75 лв. или 40 евро. Тя се изпраща по следната банкова сметка:

В лева / БНБ – ЦУ, пл. «Александър І»№1, София-1000; IBAN - BG 68 BNBG 96613100174401; BIC-BNBGBGSD; Получател: НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”- Китен-2016, АПСС.

In euro: Bulgarian National Bank,1000-Sofia, Bulgaria,Str. “Alexander І” №1;BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01;NIS - Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Kiten-2016, APSC.

Таксата за правоучастие може да се заплати и при регистрацията.

Таксата за  правоучастие се използва само за издаване на сборника.

Телефони за връзка: ( + 3592)870-62-92; (+359 2)929-62-04;

                                   (+359 886 60 19 40);  (+359 884 68 75 49)

Факс: ( + 359 2) 946 02 55

Участниците получават индивидуални покани  на посочения електронен адрес до 10 юли 2016г.

 ЗАЯВКА

За участие в международната научна конференция –Китен 2 - 6септември 2016г.

 на тема:

„ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТА“

Фамилия

Име

Презиме

Място на работа

Длъжност

Науча степен

Научно звание

Пощенски адрес (с индекс)

E-mail

Телефон

- работен - личен

Тема на съобщението

Тематично направление

Форма на участие  (лично участие /задочно участие)

Потребност от хотел  (1-2 местна стая )

Потребност от частна квартира(1-2)местна стая

Време на  престоя