КИТЕН 2015

От 2 до 6 септември 2015г. в Творческия дом на СУ «Св. Климент Охридски» -гр. Китен се проведе петнадесетата международна научно- практическа конференция на тема: „ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Конференцията е организирана от Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) съвместно със: Софийски университет «Св. Кл. Охридски» - Факултет по педагогика, Департамент по информация и усъвършенстване на учителите и Департамент по спорт; Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» - Педагогически факултет и Университетски център за кариерно развитие; Шуменски университет ”Константин Преславски” и секция „Педагогика и Психология” при СУБ.

В работата на този форум взеха лично участие с презентации 104 университетски преподаватели, докторанти и студенти от 38 университета в 9 държави . Република България – 11, Република Беларус - 5, Македония - 1, Молдова – 1, Република Полша – 4, Руската федерация – 11, Словакия – 1, Украйна – 2, Чехската република – 2.

Основните тематични направления са: теоретико-методологически проблеми на подготовката на бъдещия специалист в условията на университетското образование; теория и практика на подготовката на специалиста - педагог в университета; съдържание и технологии за психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета; социално-психическият климат в университета като условие и фактор за формиране на бъдещия професионалист; психолого-педагогически основи на подготовката на бъдещите учители за работа в инклузивна образователна среда.